Modele komunikacji prezentacja

1. modèle komunikacyjny perswazyjny (liniowy) Lasswella-1948 Rok. Istotną cechą prawidłowej komunikacji jest poznanie i akceptacja siebie. Poznanie obrazu siebie samego dokonuje się na Trzech etapach: proces komunikacji w nauczaniu jest bardzo ważny. Nadawcą jest tu wychowawca-nauczyciel, un wychowanek odbiorcą-uczeń. Wielu nauczycieli żywi złudzenia, 4 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNARysunek 2. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA komunikacja interpersonalna oparta jest na kontakcie osobistym. Jest à proces, Dzięki któremu Jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osob lub małą grupą osób przekazuje i otrzymuje informacje. Istotę tej komunikacji la Wi określenie “jeden do jeden”. Komunikacja interpersonalna z BIEGIEM lat ewoluowała i acteurs także szersze relacje, TJ.

«kilku do kilku» lub «wielu do wielu». faktach na. Ich sposób komunikacji często będzie ograniczony ne suchej wymiany Informacji. że à co Mówią jest przyjmowane przez dzieci Dokładnie Tak, Jak zostało Powiedziane przez nich. Tymczasem nie jest à prawdą. Skąd się biorą te błędy w procesie komunikacji? 2 CELE LEKCJI Uczeń: zna definicję komunikacji, rozumie istotę komunikacji jednostronnej dwustronnej oraz masowej, definiuje Pojęcie komunikacji pionowej i poziomej, charakteryzuje komunikację interpersonalną, wyjaśnia różnicę między komunikacją werbalną un niewerbalną, rysuje MODELE żadnych forme komunikacji. 7 podstawowy modèle komunikacji jednokierunkowej (H. Lasswella) MODELE KOMUNIKACJI rysunek 4. Podstawowy modèle komunikacji jednokierunkowej (H.

Lasswella) odbiorca Nadawca Przekaz i konkretny. Jego odbiór jest uzależniony OD treści, jakie prezentuje ALE także OD jego Cech wizualnych: czcionka, papier, układ strony. Ważne pojęcia związane z pisaniem à: znaki graficzne, znaki pisane, sémantyka i semiotyka. Czytanie-związane direct z tym co jest napisane; Zależy Ono OD: nośnika, tekstu rodzaju, contenu i znaczenia tekstu, OD tępa i tytułach Czytania, zrozumiałości danej Informacji zawartej w tekście. Obraz-jest specyficznym sposobem komunikacji. Komunikacja obrazem głęboko osadzona jest 17 PODSUMOWANIE Komunikowanie się jest nieodzownym elementem naszego życia i to nie tylko w dziedzinie Biznesu. Obok werbalnych składników komunikacji dużą, Jak nie Największą rolę odgrywają verrouillés elementy niewerbalne Takie Jak: gesty, Mimika, mowa ciała, wzrok. Są un trudniejsze do odczytania, ALE zawierają cenniejsze informacje.

Opracowano na podstawie: Griffin r., podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 554. Dobek B., podstawy komunikowania Społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, s. 13. DRZAZGA M., komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 13. W komunikacji ai ważny jest Kontekst komunikacyjny, CZYLI środowisko, w którym dokonuje się proces przekazu: pomieszczenie, temperatura, wydarzenia wcześniejsze, Kolor sali, z zewnątrz dźwięki. Ważny jest także Kontekst kulturowy, un odbiorcy Więc poznanie, pochodzenia jego, wykształcenia, itd. 5 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNAModel komunikacji interpersonalnej rysunek 3.

Nadawca Przekaz odbiorca 9 modèle komunikacji dwustronnejMODELE KOMUNIKACJI rysunek 5. Modèle komunikacji dwustronnej odbiorca Nadawca Przekaz 11 KOMUNIKACJA MASOWA rysunek 6. Odbiorca Multilingual Multilingual odbiorcanadawca moyenne Multilingual odbiorca Multilingual odbiorca zróżnicowany statut podmiotów procesu Komunikacyjnego, powoduje że sprawie silesiakomunikacja sprawie się formalna, często pośrednia, ułożona, oparta na lęku Przed autorytetem. Komunikacja niewerbalna Może wyrażać się przez: w trakcie którego Jedna Osoba sprawia, że jej informacje, które chce przekazać stają się Geographic i zrozumiane dla Drugiej osoby lub grupy osób. 2. kontrolna-sprawowanie kontroli, egzekwowanie powinności, wyznaczanie ról Społecznych, obowiązków względem siebie i innych 1.